کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
WhatsApp
Email
Print

اسامی نامزدهای هیات مدیره،بازرسان و دادستان انتظامی

لیست اسامی داوطلبان هیات مدیره

حمیدرضا آخرتی

نامزد انتخابات هیات مدیره

کد داوطلب : 000

کامبیز انصاری

نامزد انتخابات هیات مدیره

کد داطلب : 000

علی بهنام فر

نامزد انتخابات هیات مدیره

کد داوطلب: 000

حسین رازقندی

نامزد انتخابات هیات مدیره

کد داوطلب : 000

محمد سامی

نامزد انتخابات هیات مدیره

کد داوطلب : 000

کریم سجادی

نامزد انتخابات هیات مدیره

کد داطلب : 000

محمدرضا سعادتمند

نامزد انتخابات هیات مدیره

کد داوطلب: 000

احمدرضا عفتی

نامزد انتخابات هیات مدیره

کد داوطلب : 000

سیدعلی میرکریمی

نامزد انتخابات هیات مدیره

کد داوطلب : 000

عبدالحسین نامور

نامزد انتخابات هیات مدیره

کد داطلب : 000

سیدحسین نقیب

نامزد انتخابات هیات مدیره

کد داوطلب: 000

لیست اسامی داوطلبان سمت بازرسی هیئت مدیره

محمدمراد بهادری

نامزد بازرسی هیات مدیره

کد داوطلب : 000

حیدر نامور

نامزد بازرسی هیات مدیره

کد داطلب : 000

عزیزاله نظام دوست

نامزد بازرسی هیات مدیره

کد داوطلب: 000

محمد وحدانی

نامزد بازرسی هیات مدیره

کد داوطلب : 000

لیست اسامی داوطلبان دادستان انتظامی

هادی داودی

نامزد انتخابات دادستان انتظامی

کد داوطلب : 000

محمدعلی مصباحی

نامزد انتخابات دادستان انتظامی

کد داطلب : 000