کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی

اعضاء اصلی عضو هیات مدیره

مهندس عبدالحسین نامور

عضو اصلی هیات مدیره/ رئیس

مهندس احمدرضا عفتی

عضو اصلی هیات مدیره/نائب رئیس

مهندس کامبیز انصاری

عضو اصلی هیات مدیره/ دبیر

مهندس محمد سامی

عضو اصلی هیات مدیره / مسئول امور مالی

مهندس سیدعلی میرکریمی

عضو اصلی هیات مدیره

اعضاء علی البدل عضو هیات مدیره

علی بهنام فر

عضو علی البدل هیات مدیره

حمیدرضا آخرتی

عضو علی البدل هیات مدیره