کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی

اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مهندس عبدالحسین نامور

عضو اصلی هیات مدیره/ رئیس

مهندس احمدرضا عفتی

عضو اصلی هیات مدیره/نائب رئیس

مهندس کامبیز انصاری

عضو اصلی هیات مدیره/ دبیر

مهندس محمدرضا سعادتمند

عضو اصلی هیات مدیره / خزانه دار

مهندس علی بهنام فر

عضو اصلی هیات مدیره