کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
WhatsApp
Email
Print

اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی که دارای پروانه معتبر کارشناسی میباشند دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول سال 1402 که در سال 18 روز یکشنبه مورخ 31/02/1402 بصورت مجازی برگزار میگردد شرکت فرمایید

دستورجلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین

طرح و تصویب صورت های مالی و ترازنامه سال 1402

تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد

هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی