کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
WhatsApp
Email
Print

اگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول 18دیماه 1401

اگهی دعوت مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی

بدینوسیله از کلیه اعضائ کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی که دارای پروانه معتبر می باشند دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی که در ساعت 9 صبح تا 5 عصر روز یکشنبه مورخ 18 دیماه 1401 بصورت مجازی برگزار میگردد شرکت فرمایید.

دستور جلسه:

انتخابات ارکان هیئت مدیره کانون

انتخابات بازرس، دادستان انتظامی کانون

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی