کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی

بازرسان و دادستان انتظامی

عزیز اله نظام دوست

بازرس

محمد وحدانی

بازرس

حیدر نامور

بازرس علی البدل

محمدعلی مصباحی

دادستان انتظامی