کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی

بازرسان و دادستان انتظامی

حمیدرضا آخرتی

بازرس

مهندس محمد سامی

بازرس

مهندس حامد حقانی

بازرس علی البدل

مهندس عزیزاله نظام دوست

دادستان انتظامی