کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی

فرم ارسال اطلاعات فیش واریزی حق الزحمه کارشناسی

راهنمای پرداخت حق الزحمه کارشناسی

جهت واریز حق الزحمه نسبت به واریز آن از طریق شماره حساب ، شماره شبا یا شماره کارت ذیل اقدام و سپس نسبت به تکمیل فرم و ارسال تصویر فیش واریزی و اطلاعات پرونده اقدام فرمایید.