کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی

فرم ارسال اطلاعات فیش واریزی حق عضویت اعضاء

راهنمای پرداخت حق عضویت

جهت واریز حق عضویت نسبت به واریز آن از طریق شماره حساب ، شماره شبا یا شماره کارت ذیل اقدام و سپس نسبت به تکمیل فرم اقدام فرمایید.

مبلغ حق عضویت کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی در سال  1401 مبلغ : 3.000.000 ریال میباشد.