کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : ابوالحسن صابر ورگ
شماره پروانه کارشناسی 4601330005
تاریخ شروع کارشناسی 1395/08/04
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی تعیین نفقه
حوزه فعالیت خراسان شمالی غیر از بجنورد
ایمیل AH.saber@nkhioe.ir
موبایل 09158844281
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تعیین نفقه زوجه و اقارب