کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : احمد احدی
شماره پروانه کارشناسی 4602380002
تاریخ شروع کارشناسی 24/07/1393
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل A.ahadi@nkhioe.ir
موبایل 09123396324
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تشخیص حوادث انفرادی

بررسی و تشخیص عوامل مؤثر در بروز حادثه