کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : احمد خندانی مقدم
شماره پروانه کارشناسی 4601210009
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی امور وسایط نقلیه
رشته کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل A.khandani@nkhioe.ir
موبایل 09153862771
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی