کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : امید دستپاک
شماره پروانه کارشناسی 4601240002
تاریخ شروع کارشناسی 1392/12/12
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل O.dastpak@nkhioe.ir
موبایل 09155841428
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی