کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : امیر سعیدی جعفرآباد
شماره پروانه کارشناسی 4601320001
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی فنون هنری
رشته کارشناسی اصالت خط،امضا و اثر انگشت
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل A.saeidi@nkhioe.ir
موبایل 09152199143
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت مقایسه و بررسی خطوط و امضائات فارسی و امهار، تقدم  و تاخر نوشتجات پاکشدگی های فیزیکی و شیمیایی