کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : بهمن هوشمند
شماره پروانه کارشناسی 4601670008
تاریخ شروع کارشناسی 1394/08/05
گروه کارشناسی منابع آب و معادن
رشته کارشناسی مهندسی آب
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل B.hooshmand@nkhioe.ir
موبایل 09151863898
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی حقا به ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاهها

تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب ونوع تولید و مصرف

بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیر زمینی و فاضلابها شامل «چاه، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب

تشخیص بستر و حریم جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخاذن و ذخایر شن و ماسه و رس

بررسی شبکه های آبیاری تحت فشار یا سنتی و خطوط انتقال آب در شبکه های مذکور تا حد اول مزرعه