کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : جواد محمدصادقی
شماره پروانه کارشناسی 4601480002
تاریخ شروع کارشناسی 1393/07/24
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی گاز و گازرسانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل J.msadeghi@nkhioe.ir
موبایل 09151803833
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری