کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حسن ایزانلو
شماره پروانه کارشناسی 4601210011
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی امور وسایط نقلیه
رشته کارشناسی اموروسائط نقلیه موتوری زمینی -ویژه مهندسین
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل H.Ezanloo@nkhioe.ir
موبایل 09153846851
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تعیین خسارت تعمیر گاهی