کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حسین نقی زاده
شماره پروانه کارشناسی 4601270002
تاریخ شروع کارشناسی 1395/08/05
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی بیمه
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل H.naghizade@nkhioe.ir
موبایل 09153840013
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بیمه های اتــومبیل

بیمه های مسئولیت های حرف مختلف