کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : رضا نمازی
شماره پروانه کارشناسی 4602670012
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی منابع آب و معادن
رشته کارشناسی مهندسی اب
حوزه فعالیت اسفراین
ایمیل R.namazi@nkhioe.ir
موبایل 9159847623
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بسی حقا به ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در با انهار چشمه ها و چاه ها