کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : زهرا ناصری تنها
شماره پروانه کارشناسی 4601330003
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی تعیین نفقه
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل Z.naseritanha@nkhioe.ir
موبایل 09155868525
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تعیین نفقه زوجه و اقارب