کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سعید رحیمی
شماره پروانه کارشناسی 4605480003
تاریخ شروع کارشناسی 1395/08/05
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی گاز و گازرسانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی غیر از بجنورد
ایمیل S.rahimi@nkhioe.ir
موبایل 09153871941
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری

تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز

گازرســانی به صنایع و نیروگاهها

شبکه های گاز شهری و ایستگاه هی تقلیل فشار گاز