کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سید علی مرتضویان
شماره پروانه کارشناسی 4605400007
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی دامپروری و دامپزشکی
حوزه فعالیت شیروان
ایمیل A.mortazavian@nkhioe.ir
موبایل 09153161505
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام  و محصولات  فرآورده های آنها

ارزیابی و تعیین خسارت  وارده به طیور و محصولات  فرآورده های آنها