کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : شاهرخ مهایی
شماره پروانه کارشناسی 4603570021
تاریخ شروع کارشناسی 1388/11/29
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل SH.mahaei@nkhioe.ir
موبایل 09155187416
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده

ارزیابی ساختمانها و تأ سیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی  باشد