کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : شیرزاد قادری آب بخش
شماره پروانه کارشناسی 4601400001
تاریخ شروع کارشناسی 1383/07/22
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی دامپروری و دامپزشکی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل SH.ghaderi@nkhioe.ir
موبایل 09155841635
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام  و محصولات  فرآورده های آنها

ارزیابی و تعیین خسارت  وارده به طیور و محصولات  فرآورده های آنها