کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : طاهره براتی
شماره پروانه کارشناسی 4601380006
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل T.barati@nkhioe.ir
موبایل 09904101411
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تشخیص حوادث انفرادی