کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : عزیزاله نقویان
شماره پروانه کارشناسی 4601380001
تاریخ شروع کارشناسی 1389/03/22
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل A.naghavian@nkhioe.ir
موبایل 09151863327
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تشخیص حوادث انفرادی

بررسی و تشخیص عوامل مؤثر در بروز حادثه