کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : عصمت نوروزی
شماره پروانه کارشناسی 4601330002
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی تعیین نفقه
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل E.noroozi@nkhioe.ir
موبایل 09151890040
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تعیین نفقه زوجه و اقارب