کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علیرضا صحراگرد
شماره پروانه کارشناسی 4604670011
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی منابع آب و معادن
رشته کارشناسی مهندسی آب
حوزه فعالیت رازو جرگلان
ایمیل A.sahragard@nkhioe.ir
موبایل 09151883725
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی حقا به ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاهها