کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علی قلی پور
شماره پروانه کارشناسی 4602380009
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت اسفراین
ایمیل A.gholipoor@nkhioe.ir
موبایل 09153723386
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تشخیص حوادث انفرادی