کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علی پاسبان
شماره پروانه کارشناسی 4601330001
تاریخ شروع کارشناسی 09/02/1394
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی تعیین نفقه
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل A.pasban@nkhioe.ir
موبایل 09155820146
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تعیین نفقه زوجه و اقارب