کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علی کاظمی
شماره پروانه کارشناسی 4601230001
تاریخ شروع کارشناسی 1399/11/27
گروه کارشناسی خدمات اداری و عمومی
رشته کارشناسی ایرانگردی و جهانگردی
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل Ali.kazemi@nkhioe.ir
موبایل 09155843870
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به مسافرهای سیاحتی و زیارتی