کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : قربان نباتیان
شماره پروانه کارشناسی 4601380004
تاریخ شروع کارشناسی 1394/08/05
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل GH.nabatian@nkhioe.ir
موبایل 09153860080
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تشخیص حوادث انفرادی

بررسی و تشخیص عوامل مؤثر در بروز حادثه