کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مجتبی قاصد
شماره پروانه کارشناسی 4603410060
تاریخ شروع کارشناسی 1398/11/29
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی راه و ساختمان
حوزه فعالیت گرمه
ایمیل M.qased@nkhioe.ir
موبایل 09151574069
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تعیین وتشریح وضعیت

تطبیق وضعیت

متره و برآورد

رسیدگی صورت کارکرد

تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات