کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محسن غلام نیا
شماره پروانه کارشناسی 4605480001
تاریخ شروع کارشناسی 1393/07/24
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی گاز و گازرسانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.gholamniya@nkhioe.ir
موبایل 09155866348
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری

تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز

گازرســانی به صنایع و نیروگاهها

شبکه های گاز شهری و ایستگاه هی تقلیل فشار گاز