کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمدرضا رجائی
شماره پروانه کارشناسی 4601670004
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی منابع آب و معادن
رشته کارشناسی مهندسی آب
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل MR.rajaei@nkhioe.ir
موبایل 09153057681
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی حقا به ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاهها