کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمدرضا عسگری عامل
شماره پروانه کارشناسی 4605070003
تاریخ شروع کارشناسی 1396/03/21
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی الکتروشیمی و پتروشیمی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل MR.asgari@nkhioe.ir
موبایل 09153870292
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی