کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمد قلی پور
شماره پروانه کارشناسی 4601410053
تاریخ شروع کارشناسی 1394/08/05
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی راه و ساختمان
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.gholipoor@nkhioe.ir
موبایل 09151842007
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تعیین وتشریح وضعیت

تطبیق وضعیت

متره و برآورد

رسیدگی صورت کارکرد

تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات

ارزیابی اراضی مسکونی