کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمود پرنیا
شماره پروانه کارشناسی 4602380013
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی ازکار
حوزه فعالیت اسفراین
ایمیل m.parnia@nkhioe.ir
موبایل 9152630805
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت برسی و تشخیص حوادث انفرادی