کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مصطفی قدوسی
شماره پروانه کارشناسی 4601740005
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی مهندسی محیط زیست
حوزه فعالیت بحنورد
ایمیل m.ghodosi@nkhioe.ir
موبایل 9356434085
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت  تهیه نقشه رقومدار(توپوگرافی)به مقیاس 01:200 تهیه نقشه های مسطحاتی مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک