کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مصطفی هراتیان
شماره پروانه کارشناسی 4601680001
تاریخ شروع کارشناسی 1393/07/24
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی مهندسی پزشکی،تجهیزات و لوازم پزشکی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.haratiyan@nkhioe.ir
موبایل 09155852027
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم پزشکی (بهداشتی و درمانی) عمومی و یا مربوط به برخی از تخصصها (طبق شرح صلاحیتها)