کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
رضا براتی رشوانلو نام و نام خانوادگی : ملیحه کمالی
شماره پروانه کارشناسی 4601270003
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی بیمه
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل Ma.kamali@nkhioe.ir
موبایل 09155852407
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بیمه های اتــومبیل