کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مهدی سعیدی
شماره پروانه کارشناسی 4605380003
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.saidi@nkhioe.ir
موبایل 09151843001
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تشخیص حوادث انفرادی

بررسی و تشخیص عوامل مؤثر در بروز حادثه