کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مهدی سلطانی
شماره پروانه کارشناسی 4601270005
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی بیمه
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل M.soltani@nkhioe.ir
موبایل 9155043540
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بیمه های اتومبیل