کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مهدی کوشککی
شماره پروانه کارشناسی 4602210007
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی امور وسایط نقلیه
رشته کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی
حوزه فعالیت اسفراین
ایمیل M.kooshkaki@nkhioe.ir
موبایل 09153528717
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی