کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مهران نجاتی فرد
شماره پروانه کارشناسی 4602540066
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی راه وساختمان
حوزه فعالیت اسفراین
ایمیل me.Nejatifard@nkhioe.ir
موبایل 9153841523
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت 1تعیین و تشریح وضعیت

2تطبیق وضعیت