کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : نوراله نورانی
شماره پروانه کارشناسی 4607670009
تاریخ شروع کارشناسی 1395/04/01
گروه کارشناسی منابع آب و معادن
رشته کارشناسی مهندسی آب
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل N.noorani@nkhioe.ir
موبایل 09151882633
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی حقا به ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاهها