کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : نیما فیروزنیا
شماره پروانه کارشناسی 4601380018
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی ازکار
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل أN.firoznia@nkhioe.ir
موبایل 9150997309
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت برسی و تشخیص حوادث انفرادی