کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : هادی امیری
شماره پروانه کارشناسی 4601270001
تاریخ شروع کارشناسی 19/07/1390
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی بیمه
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل H.amiri@nkhioe.ir
موبایل 09151032739
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بیمه های اتــومبیل