کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : وحید رضا مطهری کوشکی
شماره پروانه کارشناسی 4602570030
تاریخ شروع کارشناسی 1393/07/24
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل VR.motahari@nkhioe.ir
موبایل 09153724347
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده