کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی :  
شماره پروانه کارشناسی 4601480004
تاریخ شروع کارشناسی 21/03/1396
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی گاز و گازرسانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل K.bazkhane@nkhioe.ir
موبایل 09155051170
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری

تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز

گازرســانی به صنایع و نیروگاهها

خطوط لوله انتقال گاز و استگاه های ورودی شهری